Ons aflosverhaal

Ons aflosverhaal verscheen op 24 maart 2014 op de blog van 'Min of Meer':

BespaarBalans (man Y. en vrouw X., beiden geboren in 1977) kochten – met het oog op gezinsuitbreiding – begin 2005 hun eerste huis in een centraal deel van Nederland. Inmiddels wonen ze samen met hun zoon al weer ruim tien jaar naar volle tevredenheid in dit huis. De koopprijs van de hoekwoning bedroeg € 219.000,00 k.k.

Y. werkt in de ICT en X. werkt als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Het netto gezinsinkomen ligt ruim boven de € 4.5000, exclusief hypotheekrenteaftrek van € 255,00.

Waarom ben jij gaan aflossen?

Al langere tijd bestaat de wens om een gedetailleerder inzicht te krijgen in onze financiën. Uitgangspunt hierbij is een – in onze ogen – gezonde balans tussen optimaal kunnen genieten van ons (gezins)leven nu en zo veel mogelijk voorbereid zijn op de toekomst. Klinkt allemaal heel mooi, maar wat verstaan wij dan onder op de toekomst voorbereid zijn? In geval van werkloosheid (op latere leeftijd), ziekte, eventueel eerder willen stoppen met werken en/of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal ons inkomen aanzienlijk dalen. Daarnaast speelt ook dat als onze zoon straks naar de middelbare school gaat, en mogelijk daarna gaat studeren, de kosten ook fors zullen toenemen. Ten slotte is het een gegeven dat ons huis in 2012 ‘onder water’stond.

Het is dan fijn om te weten dat de maandlasten dan in balans zijn met de inkomsten op dat toekomstige moment. Eén van de mogelijkheden om onze maandlast naar beneden te krijgen is extra aflossen en/of extra storten in onze bankspaarhypotheek. Door een op handen zijnde reorganisatie op het werk van Y. in 2012, waarbij gelukkig al snel bleek dat de functie van Y. dit keer buiten deze reorganisatie viel, werd deze wens versterkt. Ook door bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag is de baanzekerheid van X. niet zo vanzelfsprekend als voorheen.

Maar waar te beginnen?

Hoewel we goed weten wat er elke maand binnen komt, stond met name het uitgavenpatroon minder scherp op het netvlies. We hebben eind 2012 een realistische begroting opgesteld, waarin we, naast alle vaste lasten, een bedrag sparen en een bedrag reserveren om aan het einde van het jaar 2013 (en volgende jaren) een maximale extra aflossing te kunnen doen. Vanaf dat moment zijn we de inkomsten en meer nog de uitgaven nauwlettend gaan bij houden. Naarmate het jaar vorderde hebben we – door een beter en voortschrijdend inzicht, maar ook door het lezen van diverse interessante boeken en blogs met bespaar- en financiële tips – de begroting steeds verder verfijnd.

Wat voor hypotheek heb jij?

Toen we ons huis kochten hadden we, helaas, nog weinig kennis van hypotheken.

We sloten een hypotheek af met een aflossingsvrij deel van € 102.000,00 en een spaardeel (met spaarpolis) van 140.000,00. Daarbij hebben we ons, naar we nu wel kunnen zeggen, een Cardiff arbeidsongeschiktheidspolis laten aansmeren ter grootte van € 3.000,00, die is meegefinancierd in de hypotheek. Totaal hypotheekbedrag was op dat moment € 245.000,00. De rentevaste periode van alle delen was 5 jaar, waarbij er sprake was een zgn. klikvast- danwel plafondrente. Zoals dat ons toentertijd is uitgelegd profiteerden we van een lage, variabele rente. Indien deze rente zou stijgen, dan zou deze vastklikken op een vooraf vastgesteld rentepercentage. Wat ons niet werd verteld is dat voor het vastklikken van de rente wordt gekeken naar de rente van de rentevaste periode van 5 jaar, in plaats van, naar wij dachten, de variabele rente. Zo kon het gebeuren dat wij na verloop van tijd een brief ontvingen van de hypotheekverstrekker, waarin werd gemeld dat de rente werd vastgeklikt tegen de plafondrente. Dat was in de tijd dat Y. voor een bedrijf is gaan werken, dat zich bezighoudt met de hypotheekadministratie van een groot aantal banken. Onze ogen werden in die jaren geopend. De aan ons geadviseerde hypotheek bleek verre van optimaal…

Met de op dat moment vergaarde kennis hebben we eind 2009 onze hypotheek over gesloten. Geen afhankelijkheid meer van polissen, schimmige klikvast constructies en dekkingen, waarvan het maar de vraag is of je er ooit aanspraak op kunt maken als het zover is. Onze hypotheek bestaat nu uit drie delen: een aflossingsvrij deel van € 105.000,00 en twee bankspaardelen van € 71.500,00. Totaal hypotheekbedrag: € 248.000,00. De Cardiffpolis hebben we afgekocht en als initiële storting ingebracht in onze bankspaardelen. Momenteel staat er ruim € 26.000,00 op deze geblokkeerde spaarrekeningen.

De rentevaste periode van alle delen loopt tot eind 2019 met een rente van 4,75%. We hebben een losse overlijdensrisicoverzekering afgesloten op beider naam van € 143.000,00.

Wat was het oorspronkelijke hypotheekbedrag?

Het oorspronkelijke hypotheekbedrag was € 245.000,00. Na het oversluiten van de hypotheek bedraagt het hypotheekbedrag € 248.000,00.

Wil je alles aflossen/ Heb je de hele som afgelost?

Wij zijn van plan om in ieder geval het aflossingsvrije gedeelte van € 105.000,00 in de komende jaren in zijn geheel af te lossen. Elk jaar mogen we 10% boetevrij aflossen. De eerste extra aflossing van € 10.000,00 hebben wij in december 2012 overgemaakt. Dit hebben wij gefinancierd door een bedrag op te nemen van onze spaarrekening. De bodem van deze spaarrekening was toen, op een kleine buffer na, wel in zicht. Deze spaarrekening wordt maandelijks wel aangevuld, omdat we in onze begroting hiervoor ook een bedrag hebben opgenomen. Nu wij sinds januari 2013echt bewust zijn van onze uitgaven, werd afgelopen augustus van dat jaar de mijlpaal van 10% boetevrij aflossen gehaald. Dit gaf een enorm trots gevoel, en gaf nog meer inspiratie om door te gaan op de ingeslagen weg!

In oktober van dit jaar hebben diverse banken, na een oproep vanuit de politiek, een zgn. ´onderwaterregeling´ in het leven geroepen. Deze regeling houdt, kort gezegd, in dat klanten van diverse banken tot aan de meeste actuele WOZ-waarde van hun woning boetevrij kunnen aflossen. Deze regeling is beschikbaar voor alle klanten met een ´onder water´ hypotheek.

In ons geval stond de hypotheekschuld, na de genoemde twee extra aflossingen in december 2012 en augustus 2013, op € 227.455,94. De meest recente WOZ-waarde is € 219.000,00. Ondanks dat we dit jaar het maximale bedrag al boetevrij hebben afgelost, staat het ons in het kader van deze regeling vrij om nog eens € 8.455,94 boetevrij af te lossen. Dat is natuurlijk een heel groot bedrag, dat we gezien onze eerdere extra aflossingen, niet zo maar op de plank hebben liggen. We hebben er echter voor gekozen om dit bedrag tóch af te lossen met de sinds september 2013 opzij gezette bedragen voor extra aflossing; het resterende gedeelte komt van onze spaarrekening. We hebben met ons zelf de afspraak gemaakt dat we eerst nu onze spaarrekening aanvullen tot het door ons gewenste bufferbedrag van € 10.000,00. Daarna worden gespaarde bedragen weer gebruikt voor een maximale extra aflossing. In 2014 en 2015 hebben we inmiddels het maximaal toegestane percentage extra afgelost. Daarbij hebben we ook nog een extra aflossing gedaan in het kader van de hierboven genoemde onderwater regeling.

Hoe reageerde je hypotheekverstrekker op je aflosplannen?

Onze hypotheekverstrekker bood ons een adviesgesprek aan, om na te gaan welke gevolgen onze voorgenomen plannen hebben voor onze hypotheek(renteaftrek) en onze toekomst. We hebben aangegeven hier geen behoefte aan te hebben en heel duidelijk voor ogen te hebben wat wij willen en wat de gevolgen daarvan zijn. Vanaf dat moment was men eigenlijk meer dan behulpzaam bij de verdere afhandeling.

Ben je helemaal vrij om af te lossen wat je wilt, of moet je je aan een minimaal aflosbedrag houden van de bank? Is het aflossen een ingewikkeld administratief proces?


We mogen per jaar 10% extra boetevrij aflossen. Er is geen minimum bedrag vastgesteld. Het administratieve proces was al heel eenvoudig en is sindskort nóg eenvoudiger: het gewenste extra af te lossen bedrag konden we, onder vermelding van ons leningnummer, leningdeelnummer en de toevoeging ´extra aflossing´, over maken naar een bankrekeningnummer van onze hypotheekverstrekker. Sindskort kunnen we een extra aflossing via Internetbankieren regelen. Bij de eerste twee aflossingen hebben wij er voor gekozen om dat te doen op het moment dat het maximale boetevrij aflosbedrag is bereikt. In ons geval € 10.500,00 per jaar. Momenteel lossen we het bedrag direct per maand af (€ 10.500,00 / 12 = € 875,00). Zo betalen wij direct minder rente en is het sneeuwbaleffect groter.

Vervolgens ontvangen we dan enkele dagen later een bevestiging dat de betaling is ontvangen en in de eerste week van de maand na de extra aflossing ontvangen we keurig een nieuw leningoverzicht met de hypotheek(rente)gegevens.

Maakte je van te voren een aflosplan en lukt het je om je daaraan te houden?

Ja! Zoals gezegd hebben we in december 2012 alle inkomsten en uitgaven opgenomen in een begroting. Daarin zijn ook de bedragen opgenomen, die bestemd zijn om extra af te lossen.

Nu we duidelijk inzichtelijk hebben wat de inkomsten en met name de uitgaven zijn, lukt het ons goed, en steeds beter, om ons aan de begroting te houden. We denken nu veel beter na of een (nieuwe of tweede hands) aankoop echt noodzakelijk is en gaan na of we voor diensten elders niet goedkoper uit zijn.

Hoever ben je met aflossen?`

De totale hypotheekschuld is, per 1 december 2015, € 199.000,35. Van het aflossingsvrije leningdeel van € 105.000,00 moet nu nog € 56.500,35 afgelost worden. We hebben sinds december 2012 dus bijna € 49.000,00 afgelost.

Op de geblokkeerde bankspaarrekeningen staat een bedrag van ruim € 26.000,00.

Hoe reageerde je omgeving dat je ging aflossen?

We hebben het niet aan de grote klok gehangen. De reacties van diegenen die we het wel verteld hebben zijn heel divers. We merken dat over het algemeen de wat oudere generatie, die is opgegroeid met spaarzaamheid, het zeer kan waarderen en het een verstandig plan vindt. We merken wel dat met name de laatste twee jaren (vanaf 2014) het extra aflossen op de hypotheek beter bespreekbaar geworden is.

Aan de andere kant zien wij ook genoeg mensen om ons heen die leven – en uitgeven – met de dag, zich niet al te veel zorgen makend over hoe later er voor hen uit zal zien. Nu wij hier anders tegen aan hebben leren kijken, kriebelt het om die mensen ‘wakker’ te schudden. Maar het is goed zo; iedereen maakt zijn eigen financiële keuzes. Maar wij zijn blij dat we nu tot dit inzicht zijn gekomen; het geeft ons zoveel innerlijke rust!

Hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenvallers?

Natuurlijk loopt het de ene maand beter dan de andere maand. In 2012 was het eerste jaar dat we deze begroting hanteerden, dus kwamen er geregeld zaken voorbij die we vergeten zijn te budgetteren of die we onjuist hebben ingeschat. Deze ‘tegenvallers’ kunnen we goed opvangen vanuit de spaarrekening. Het afgelopen jaar, en voor de komende jaren, staat er onderhoud van ons huis op de planning; hiermee hebben we al rekening gehouden in onze begroting. In dat geval kunnen we tijdelijk minder extra aflossen.

We houden het goed vol. Elke bereikte mijlpaal is er weer één. Wat daarbij ook helpt is om jezelf te belonen bij een gehaalde mijlpaal: we trakteren ons dan op een dag of avondje sauna en/of ergens een lekker hapje eten. Even helemaal ontspannen!

We zijn ons er erg van bewust dat extra aflossen verslavend kan werken. Elke keer grijpen we dan terug op de door ons vooraf vastgestelde uitgangspunt: er moet een gezonde balans zijn tussen het genieten in het hier en nu, en voorbereid zijn op de toekomst.

Wat is jouw tip voor mensen die nog niet aflossen en twijfelen of ze het moeten gaan doen?


De belangrijkste tip die wij jouw lezers (lees: SpaarCentje, (nu Min of Meer) kunnen meegeven is: begin vandaag nog met aflossen, maar bepaal welke balans voor jou het beste werkt. Want enkel aflossen om het aflossen werkt niet. Bewustwording is het toverwoord.

Besef dat je inkomsten, bijvoorbeeld als je werkloos raakt, ziek wordt of als je met pensioen gaat, een heel stuk lager liggen, en dat de woonlasten dan wel in verhouding moeten staan. Besef dat alle kleine beetjes helpen, want over al die jaren gerekend hoeft over die ‘kleine’ beetjes geen rente meer betaald te worden.

Het afgelopen jaar is BespaarBalans geïnspireerd door diverse boeken en bloggers. Onlangs is BespaarBalans zijn eigen weblog gestart: www.bespaarbalans.nl. Geïnteresseerd? Neem gerust eens een kijkje.

Disclaimer: ons aflosverhaal is eind maart 2014 geplaatst door Spaarcentje (nu Min of Meer) en is voor gebruik van dit blog geactualiseerd.

Totaal aantal pageviews